Co je a není bezpilotní letadlo

Níže je převzatý text ze stránek ÚCL, kde je poměrně dobře vysvětlen na příkladech vztah, co je a není bezpilotní letoun a co podléhá a nepodléhá povinosti vlastnit licenci na provoz bezpilotních letadel a za jakých podmínek můžete beztrestně provozovat FPV.

———-

ÚCL uveřejňuje tyto informace formou odpovědí na 3 hlavní otázky související s množícím se provozem bezpilotních letadel a modelů letadel, zejména různých forem vícerotorových vrtulníků, tzv. “(multi)koptér”.

1. Co je model letadla a co již bezpilotní letadlo? V čem je praktický rozdíl?
2. Existují nějaké podmínky, omezení nebo pravidla provozu?
3. Kdy jsou zapotřebí jaká povolení?

1) Ve sdělovacích prostředcích a médiích se lze často setkat s neúplnými informacemi, z nichž není zřejmý rozdíl mezi bezpilotním letadlem a modelem letadla.

Dle předpisů platných v České republice se model letadla vyznačuje těmito znaky:

a) je provozován pouze za účelem rekreačním nebo sportovním;

Této podmínce neodpovídá žádná forma komerční činnosti, prováděná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou.

Pokud je let nabízen formou inzerce a prováděn za úplatu a smyslem letu je zajištění služby, která je následně prodána, jedná se o letecké práce. Typickými příklady jsou: letecké snímkování ve viditelném nebo infračerveném spektru, zaměřování terénu, geomagnetický průzkum, chemické rozbory ovzduší, hlídkovací a monitorovací lety apod.

Pokud je let prováděn ve vlastní režii právnické nebo podnikající fyzické osoby na podporu její činnosti, tedy kdy letadlo je využito jako výrobní nástroj jiné finální služby/zboží, jedná se o letecké činnosti pro vlastní potřebu. Typickými příklady jsou: propagační lety, lety hlídkovací pro ochranu vlastního areálu, monitorovací lety vlastních produktovodů, kartografické služby, lety pro zajištění výkonu státní správy, práškovací lety vlastních polí.

Této podmínce naopak vyhovují např. soukromé lety (i tzv. fotolety) pro výhradně vlastní bezúplatnou potřebu soukromých osob.

b) je provozován pouze v přímém vizuálním dohledu pilota (odpovědné osoby);

Model letadla musí být stále dostatečně viditelný prostým zrakem pilota, bez využití dalekohledů, kamer s objektivy apod. Brýle a kontaktní čočky na předpis jsou samozřejmě použitelné. Výraz dostatečně znamená, aby pilot byl schopen stále bezpečně řídit let vlastního letadla, byl schopen včas zaznamenat možná nebezpečí (např. překážky, jiný letový provoz) a byl schopen se jim vyhnout.

Kamera na palubě s živým přenosem obrazu k pilotovi, sledovaným pro účely řízení modelu letadla (tzv. FPV let), může být využita pouze a jen tehdy, pokud je let prováděn dvěma osobami, z nichž druhá udržuje stálý vizuální dohled s modelem letadla a má možnost a schopnost okamžitě převzít řízení, vyžaduje-li to situace (zejména po selhání přenosu obrazu, ztrátě orientace nebo pro vybrání nestabilního manévru).

a současně

c) nemá vlastní navigační a řídicí systémy, které by umožnily let na předem zvolené místo.

Tyto systémy (nejčastěji založené na bázi GPS a autopilota) jsou stále častěji montovány do bezpilotních letadel, která se na trhu objevují s nesprávným označením model letadla. Dle definice se nicméně již jedná o bezpilotní letadlo, jehož provoz podléhá povolení ÚCL.

2) Obecně si každý musí počínat tak, aby neohrožoval ostatní letecký provoz, osoby a jejich majetek. Konkrétněji pak hovoří letecký předpis Ministerstva dopravy L2 – Pravidla létání, Doplněk X. Ten obsahuje jednak závazná pravidla pro provoz bezpilotních letadel, jednak pravidla pro modely letadel. Ta jsou uvedena hlavně ve formě doporučení (zejména nelétat nad lidmi a hustě obydlenými místy), ale obsahují i několik závazných požadavků, zejména těch, která mají za cíl chránit letový provoz.

Lze říci, že pokud bude model letadla provozován tak, aby:

a) na něj odpovědná osoba měla dobrý výhled a dokázala se tak vyhnout překážkám a ostatním letadlům (i bezpilotním);

b) nelétal nad lidmi a hustě obydlenými místy ani v jejich nebezpečné blízkosti;

c) nepřekračoval výšku 300 m nad zemí;

d) nelétal blíže než 5,5 km od středu letiště (malé modely do 0,91 kg mohou i blíže, pokud nepoletí výše, než je výška okolní zástavby, stromů či překážek),

může si pilot plně vychutnat zábavu, jež je hlavním smyslem létání s modelem letadla a vyhne se případným problémům.

3) Bezpilotní letadla je obecně možné provozovat pouze s povolením ÚCL. Jedná se zejména o povolení k létání (§ 52 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví) a dále o povolení k provozování leteckých prací, leteckých činností pro vlastní potřebu nebo k provozování obchodní letecké dopravy.

Provoz bezpilotních letadel bez patřičných povolení Úřadu může být předmětem sankčního řízení s možností udělení pokuty až do výše 5 000 000 Kč.

Povolení ÚCL není potřeba pouze pro modely letadel do maximální vzletové hmotnosti 20 kg. Definice modelu letadla a vymezení druhů leteckých činností nicméně vylučují provoz modelu letadla pro činnosti jiné, než rekreační a sportovní.

Výše uvedené informace představují pouze velmi obecný přehled požadavků a hledisek pro základní orientaci a nelze je považovat za přehled úplný. Bližší informace, odkazy na předpisy, postupy a žádosti naleznete na stránkách věnovaných problematice bezpilotních letadel (http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube).

————-

Z toho si odnáším následující:

FPV mohu beztrestně létat za následujících podmínek:

– vedle mě bude stát někdo, kdo může klidně směrovat anténu a říkat mi zda letadlo stále ještě vidí tak, aby byl schopen ho odnavigovat směrem k nám.

– nebudu létat výše než 300m, blíže než 5,5km od letiště a nebudu ohrožovat okolí

– nebudu natočený materiál využívat komerčně

– GPS mohu využívat k držení pozice, vizuální navigaci a určení vzdálenosti od doměčku, ale nesím ho používat jako bezpečnostní prvek RTH, nebo k autonavigaci pomocí Waypoints.

Toto mě docela potěšilo, protože většina mích letů se odehrává naprosto legálně, až na případy, kdy mi na chvilku sepne RTH, protože dojde k poklesu síly signálu.

Napsat komentář